r580 - in html/trunk: . blfs lfs livecd

justin at linuxfromscratch.org justin at linuxfromscratch.org
Tue Sep 20 23:22:01 PDT 2005


Author: justin
Date: 2005-09-21 00:21:59 -0600 (Wed, 21 Sep 2005)
New Revision: 580

Modified:
  html/trunk/blfs/download.html
  html/trunk/lfs/download.html
  html/trunk/livecd/download.html
  html/trunk/mirrors.html
Log:
Removed lfs-matrix.de from website while system is being transfered.

Modified: html/trunk/blfs/download.html
===================================================================
--- html/trunk/blfs/download.html	2005-09-20 06:17:48 UTC (rev 579)
+++ html/trunk/blfs/download.html	2005-09-21 06:21:59 UTC (rev 580)
@@ -63,10 +63,6 @@
        (Montreal, Canada, 100Mbps)</li>
      <li><a href="http://ftp.lfs-matrix.net/pub/BLFS/">http://ftp.lfs-matrix.net/pub/BLFS/</a>
        (Montreal, Canada, 100Mbps)</li>
-      <li><a href="ftp://ftp.lfs-matrix.de/pub/BLFS/">ftp://ftp.lfs-matrix.de/pub/BLFS/</a>
-        (Frankfurt am Main, Germany, 100Mbps)</li>
-      <li><a href="http://ftp.lfs-matrix.de/pub/BLFS/">http://ftp.lfs-matrix.de/pub/BLFS/</a>
-        (Frankfurt am Main, Germany, 100Mbps)</li>
      <li><a href="ftp://anduin.linuxfromscratch.org/BLFS/">ftp://anduin.linuxfromscratch.org/BLFS/</a>
        (Texas, USA, 100Mbps)</li>
      <li><a href="http://anduin.linuxfromscratch.org/sources/BLFS/">http://anduin.linuxfromscratch.org/sources/BLFS/</a>

Modified: html/trunk/lfs/download.html
===================================================================
--- html/trunk/lfs/download.html	2005-09-20 06:17:48 UTC (rev 579)
+++ html/trunk/lfs/download.html	2005-09-21 06:21:59 UTC (rev 580)
@@ -96,10 +96,6 @@
        (Corvallis, OR, USA, 100Mbps)</li>
      <li><a href="http://ftp.osuosl.org/pub/lfs/">http://ftp.osuosl.org/pub/lfs/</a>
        (Corvallis, OR, USA, 100Mbps)</li>
-      <li><a href="ftp://ftp.lfs-matrix.de/pub/lfs/">ftp://ftp.lfs-matrix.de/pub/lfs/</a>
-        (Frankfurt am Main, Germany, 100Mbps)</li>
-      <li><a href="http://ftp.lfs-matrix.de/pub/lfs/">http://ftp.lfs-matrix.de/pub/lfs/</a>
-        (Frankfurt am Main, Germany, 100Mbps)</li>
      <li><a href="ftp://ftp.lauf-forum.at/pub/lfs/">ftp://ftp.lauf-forum.at/pub/lfs/</a>
        (Nürnberg, Germany, 100Mbs)</li>
      <!--<li><a href="ftp://lfs.tux.ee/pub/lfs/">ftp://lfs.tux.ee/pub/lfs/</a>

Modified: html/trunk/livecd/download.html
===================================================================
--- html/trunk/livecd/download.html	2005-09-20 06:17:48 UTC (rev 579)
+++ html/trunk/livecd/download.html	2005-09-21 06:21:59 UTC (rev 580)
@@ -11,14 +11,12 @@
 	<p>Latest ppc iso (Pre-release): <em>lfslivecd-ppc-6.1-1-pre1.iso</em></p>
   <h2>FTP Mirrors</h2>
 	<p>Montreal, Canada: <a href="ftp://ftp.lfs-matrix.net/pub/lfs-livecd/">ftp://ftp.lfs-matrix.net/pub/lfs-livecd/</a></p>
-	<p>Frankfurt am Main, Germany: <a href="ftp://ftp.lfs-matrix.de/pub/lfs-livecd/">ftp://ftp.lfs-matrix.de/pub/lfs-livecd/</a></p>
 	<p>VUB, Brussels, Belgium: <a href="ftp://gaosu.rave.org/pub/linuxfromscratch/lfs-livecd/">ftp://gaosu.rave.org/pub/linuxfromscratch/lfs-livecd/</a></p>
 	<p>Texas, USA: <a href="ftp://anduin.linuxfromscratch.org/isos/">ftp://anduin.linuxfromscratch.org/isos/</a></p>
     <p>Phoenix, USA: <a href="ftp://ftp.tpegg.org/pub/lfs-livecd/">ftp://ftp.tpegg.org/pub/lfs-livecd/</a></p>
     <p>Vienna, Austria: <a href="ftp://gd.tuwien.ac.at/pub/lfs/livecd/">ftp://gd.tuwien.ac.at/pub/lfs/livecd/</a></p>
   <h2>HTTP Mirrors</h2>
 	<p>Montreal, Canada: <a href="http://ftp.lfs-matrix.net/pub/lfs-livecd/">http://ftp.lfs-matrix.net/pub/lfs-livecd/</a></p>
-	<p>Frankfurt am Main, Germany: <a href="http://ftp.lfs-matrix.de/pub/lfs-livecd/">http://ftp.lfs-matrix.de/pub/lfs-livecd/</a></p>	
 	<p>Louisiana, USA: <a href="http://hlfs.topside.org/lfs-livecd/">http://hlfs.topside.org/lfs-livecd/</a></p>
     <p>Phoenix, USA: <a href="http://ftp.tpegg.org/pub/lfs-livecd/">http://ftp.tpegg.org/pub/lfs-livecd/</a></p>
 	<p>Vienna, Austria: <a href="http://gd.tuwien.ac.at/pub/lfs/livecd/">http://gd.tuwien.ac.at/pub/lfs/livecd/</a></p>

Modified: html/trunk/mirrors.html
===================================================================
--- html/trunk/mirrors.html	2005-09-20 06:17:48 UTC (rev 579)
+++ html/trunk/mirrors.html	2005-09-21 06:21:59 UTC (rev 580)
@@ -38,7 +38,6 @@
 		<!-- NOT synced  <li><a href="http://lfs.gebapro.org/">Utrecht, The Netherlands [100 Mbps]</a></li> -->
 		<!-- DOWN     <li><a href="http://linuxfromscratch.rave.org/">Brussels, Belgium [100 Mbps]</a></li> -->
 		<li><a href="http://lfs.lineo.be/">Antwerp, Belgium [512 Kbps]</a></li>
-		<li><a href="http://www.lfs-matrix.de/">Frankfurt am Main, Germany [100 Mbps]</a></li>
 		<!-- synced,no SSI <li><a href="http://lfs.netservice-neuss.de/">Karlsruhe, Germany [100 Mbps]</a></li> -->
 		<!-- DEAD     <li><a href="http://linuxfromscratch.je-zi.de/">Karlsruhe, Germany [100 Mbps]</a></li> -->
 		<!-- DEAD     <li><a href="http://linuxfromscratch.tuxcenter.net/">Saarbrücken, Germany [100 Mbps]</a></li> -->
More information about the website mailing list