r1002 - html/trunk

lizardo at linuxfromscratch.org lizardo at linuxfromscratch.org
Tue Jun 7 18:07:41 PDT 2005


Author: lizardo
Date: 2005-06-07 19:07:39 -0600 (Tue, 07 Jun 2005)
New Revision: 1002

Modified:
   html/trunk/mirrorlist.html
Log:
Temporarily disabled http://lfs.netservice-neuss.de/ mirror (permission problems.)


Modified: html/trunk/mirrorlist.html
===================================================================
--- html/trunk/mirrorlist.html	2005-06-08 01:03:26 UTC (rev 1001)
+++ html/trunk/mirrorlist.html	2005-06-08 01:07:39 UTC (rev 1002)
@@ -35,7 +35,7 @@
 			<li><a href="http://lfs.gebapro.org/lfs/news.html">Utrecht, The Netherlands [100 Mbps]</a></li>
 			<li><a href="http://linuxfromscratch.rave.org/lfs/news.html">Brussels, Belgium [100 Mbps]</a></li>
 			<li><a href="http://www.lfs-matrix.de/lfs/news.html">Köln, Germany [100 Mbps]</a></li>
-			<li><a href="http://lfs.netservice-neuss.de/lfs/news.html">Karlsruhe, Germany [100 Mbps]</a></li>
+			<!--<li><a href="http://lfs.netservice-neuss.de/lfs/news.html">Karlsruhe, Germany [100 Mbps]</a></li>-->
 			<!--<li><a href="http://linuxfromscratch.je-zi.de/lfs/news.html">Karlsruhe, Germany [100 Mbps]</a></li>-->
 			<li><a href="http://linuxfromscratch.tuxcenter.net/lfs/news.html">Saarbrücken, Germany [100 Mbps]</a></li>
 			<li><a href="http://lfs.madstein.at/lfs/news.html">Nürnberg, Germany [100Mbps]</a></li>
More information about the website mailing list