r813 - trunk

jeroen at linuxfromscratch.org jeroen at linuxfromscratch.org
Tue Aug 3 03:11:52 PDT 2004


Author: jeroen
Date: 2004-08-03 04:11:51 -0600 (Tue, 03 Aug 2004)
New Revision: 813

Modified:
   trunk/mirrorlist.html
Log:
Update location for lfs-matrix.de mirror

Modified: trunk/mirrorlist.html
===================================================================
--- trunk/mirrorlist.html	2004-08-03 08:21:50 UTC (rev 812)
+++ trunk/mirrorlist.html	2004-08-03 10:11:51 UTC (rev 813)
@@ -30,7 +30,7 @@
 Mbps]</a></li>
 			<li><a href="http://lfs.gebapro.org/lfs/news.html">Utrecht, The Netherlands [100 Mbps]</a></li>
 			<li><a href="http://linuxfromscratch.rave.org/lfs/news.html">Brussels, Belgium [100 Mbps]</a></li>
-			<li><a href="http://www.lfs-matrix.de/lfs/news.html">Karlsruhe, Germany [100 Mbps]</a></li>
+			<li><a href="http://www.lfs-matrix.de/lfs/news.html">Köln, Germany [100 Mbps]</a></li>
 			<li><a href="http://lfs.netservice-neuss.de/lfs/news.html">Karlsruhe, Germany [100 Mbps]</a></li>
 			<!--<li><a href="http://linuxfromscratch.je-zi.de/lfs/news.html">Karlsruhe, Germany [100 Mbps]</a></li>-->
 			<li><a href="http://linuxfromscratch.tuxcenter.net/lfs/news.html">Saarbrücken, Germany [100 Mbps]</a></li>
More information about the website mailing list